注音


luó


wáng
quàn
qǐng
pǐn



xià
zhèng
shì
jīng
wén


fēn
wéi
sān

wèi

zhèng
liú
tōng



pǐn


fēn

cóng
wèn

pǐn


guǎng
广
zhòng
sòng

fán
shí

pǐn

míng
zhèng
zōng
fēn

zuì
hòu

sòng

míng
liú
tōng
fēn

chū

juàn
běn



pǐn
jīng
quán
què


shǒu
yǒu
liù
xíng

wén


wéi
lüè


yán
luó


zhě

wèi
jiàn
zhèng




chā
wáng


quàn
qǐng

lái

bǎo
shān
zhōng
shuō

zhèng



qǐng

huì


ér
wéi

wèn
zhī
shǒu


yán
quàn
qǐng

yán
pǐn
zhě


lèi
tóng
zhě

zài

duàn


míng
pǐn

shì
jīng
zǒng

qiān
sòng

yǒu

shí

pǐn


pǐn
jiàn
chū


yún




shì

wén

suǒ
wén
zhī




wèi

shì


jīng




qīn
cóng

wén




lùn
yún

chuán

jiào
zhě

yán

shì
zhī
shì



zēng
wén


zǒng

shì
xìn
wén

ruò

shì
zhī


shì
zhě

xìn
chéng
jiù


zhì

lùn
yún




hǎi

xìn
wéi
néng


zhì
wéi
néng


jīng

fēng
yuē

fēi
xìn

jiē


chèn

shì

yǒu
yún

shèng
rén
shuō


dàn
wéi
xiǎn


wéi

wéi
shì

yòu
yún


zhě
dāng

zhī
yán

zhì
zhě

fēi
zhī
chèn

jīn

yún



zhēn
kōng

shì

miào
yǒu



yǒu
wài
zhī
zhēn


kōng
ér
fēi
duàn


zhēn
wài
zhī



yǒu
ér
fēi
cháng


duì

quán
zōng
xié
zōng


zhāng
zhōng
dào


yún

shì

wén
zhě

wén
chéng
jiù


jiāng

chuán
zhī

wèi
wén

ruò
yǒu
yán
ér

chuán


wéi

shè


zài
néng
shuō

guì
zài
néng
chuán



míng

wén




wén
shū
ā
nán


yùn
jiǎ
zhě

yún

chèn



yǒu

zhǒng


fán

biàn


èr
wài
dào
zōng


sān
zhū
shèng
suí
shì
jiǎ
fēn
bīn
zhǔ



shēn
zhēn


jīn
shì
hòu
èr


qián
èr
zhǒng
fán
wài








wén


wén

cóng
yuán
kōng



huài
jiǎ
míng



wén
wén
ěr

ruò
yuē

jīng
zhǐ



chuán









èr
zhī
zhēn


ér
wén
zhēn


ài
zhī

mén



shí

yán

shí
zhě

shí
chéng
jiù


shí
zhě

suí
shì
jiǎ

shí
fēn



zhě
jiǎn


shí


lái
shuō
jīng

shí
yǒu

liàng


néng
bèi



yán
lüè
zhōu


yún

shí



wáng

yùn
jiā
huì
zhī
shí



zhě
zhǔ
chéng
jiù


fàn
yīn

tuó


yún
jué
zhě

wèi


jué
mǎn
zhī
zhě


xìn
lùn
yún

suǒ
yán
jué
zhě

wèi
xīn


niàn


niàn
xiāng
zhě
děng

kōng
jiè


suǒ

biàn


jiè

xiāng


shì

lái
píng
děng

shēn




niàn

míng
zhī
wéi
jué

rán
yǒu
sān




jué

jué
zhī

xīn
běn

shēng
miè

èr
jué


jué

qiē



shì


sān
jué
mǎn




yuán
chèn
zhī
wéi
mǎn


zhī
yǒu
niàn


míng
jué


xìn
yún


qiē
zhòng
shēng

míng
wéi
jué



shǐ
lái
niàn
niàn
xiāng


wèi
zēng

niàn

yòu
yún

ruò
yǒu
zhòng
shēng

néng
jué

niàn
zhě


wéi
xiàng

zhì


zhù

hǎi
bīn

luó
shān
dǐng
léng

chéng
zhōng

chù
chéng
jiù


zhēn
shēn

zài
ér


zài



biàn
zhī

yán

hǎi
bīn

luó
shān
dǐng
zhě

tōng

shuō
chù



shān
zài

hǎi
zhōng

gāo

bǎi
yóu
xún

fēi
shén



jiē

néng
dào

léng

zhě

bié

shuō
chǎng



yún
nán
wǎng


jiàn
qián


yán
zhōng
zhě


hǎo
zhōng
dào
shēng
zhōng
tiān
jiàng
zhōng
guó
zhōng

miè

jiē
biǎo
zhōng
dào


jīn
chù
chéng
zhōng

shuō

zhèng

zhōng
dào






qiū
zhòng




zhòng

zhòng
chéng
jiù


cóng
jiǎ

kōng
guān

piān

shēng



xiān
liè
shēng
wén


cóng
kōng

jiǎ
guān

piān

niè
pán


hòu
liè




èr
biān




zhōng
dào
xiàn
qián



qiū
zhě







míng



èr
míng

shì

sān
míng

è


míng
jìng
mìng


míng
míng

sēng




zhě


yún



duǒ





yún
jué


suǒ
qiú

guǒ


duǒ

yún
yǒu
qíng


suǒ
huà
zhòng
shēng

yòu
yún

qiú


zhī
yǒu
qíng



zhě

shí

chù


shì
wèi
liù

yuán
chéng

sān

dùn



zhū







tōng
yuǎn
(
(
zhì
)
)
wéi

shàng
shǒu

zàn










yán


sān

xìng

shí
èr


zhě

shì

miào
mén

shè
shì
chū
shì

qiē
zhū


xià
zhèng
zōng
fēn

bèi
míng






tōng

zhě

yán
zhū




jīu
jìng
tōng




ài

shàn
zhī
jìng
jiè

xīn
xiàn

zhě

wèi
sān
jiè

zhèng


shēng

jìng
jiè

wéi
shì

xīn
xiàn


zhū


shàn
néng

shí
liǎo
zhī


cóng
wài


yóu


liàng

zài
sān
mèi
shén
tōng
zhū

zhě

wèi
yóu


xīn
suǒ
xiàn

liàng

zài
jiě
tuō

sān
mèi
zhèng
shòu

liù
tōng
shí



yuē
yóu

zhě



wèi



liàng

zài


shén
qiě
tōng

wàng

rén





zhì


chù
chù
yǒu



yuē
yóu


suí
zhòng
shēng
xīn
xiàn
zhǒng
zhǒng
xíng
fāng
biàn
便
diào

zhě

wèi
suí
zhòng
shēng
xīn


shì

xīn
xiàn
jìng
jiè
zhōng

zhòng
shēng

shū

xīn




suí
lèi
shì
xiàn

fāng
biàn
便
diào



qiē
zhū

shǒu
guàn

dǐng
zhě

shì
jiē
xíng
qióng
shí


měng
guàn
dǐng
jiā

yán
wèi
zūn


jiē
cóng
zhǒng
zhǒng
zhū

guó

ér
lái

huì


huì


wéi

shàng
shǒu
zhě

wèi
yǒu

shén


cóng

fāng
lái

shàng
shǒu




zhì
huì


yún

huì

shàng
tōng
míng
zhèng
xìn

jìng

ěr
shí
shì
zūn

hǎi
lóng
wáng
gōng
shuō

(
(
zhì
)
)
kāi
shì


cóng

zhì
pǐn
zhōng

bié
míng





yán
shì
zūn
zhě

wèi

shàng

lái
děng
jiǔ
hào

wéi
shì
suǒ
zūn


fàn
wèi

jiè
fàn
wáng

shì


shì

wéi

jiè
zhǔ


shì
wèi

tiān
wáng

zhū
tiān
lóng
děng
zhě


tiān
lóng





lái

zhū




yīng
zhèng
děng
jué
zhě

wèi
zhèng
jué


xīn


zhì

miào
guān
zhēn



děng
jué


xīn

liàng
zhì

biàn
guān




shì
wèi





wéi



niàn
xīn

zhào
zhēn



chéng

shàng
jué


yún

zhū

lái
yīng
zhèng
děng
jué





wén

zhī

ěr
shí
luó



chā
wáng
(
(
zhì
)
)

cháng

zhōng


ráo

yán

chā
wáng
chéng

shén


jiàn
hǎi

làng

néng
xiàn
xiàng

guān

zhòng
huì


lái
cáng
shí
zhēn

xìng
hǎi




shì

wéi


míng
jìng
jiè
fēng
dòng

zhuǎn
shí
làng
shēng


néng

xiàn

biān

yòng



huān

xīn

dāng

qǐng



chéng
zhōng

yáng
shì
shì

lìng
zhū
zhòng
shēng

míng
fēng

shí
làng

shēng

xīn
hǎi
chéng
qīng



xiàn


zuò
shì




juàn
zhǔ
(
(
zhì
)
)

zhōng
shuō

ér
zàn

yuē
xīn

xìng

cáng



jiàn
gòu
(
(
zhì
)
)

xīn
yuàn
tīng


qīng
yīn
tuó
luó
bǎo

hán
zhū

xiàng

duì

biàn
yīng

shì

chā
děng
suǒ
chí



jiē
shì

bǎo

ér
yòu
jiān
cuò

liú
li
děng
bǎo

chán
guǒ


jià
shàng


yīn
shēng
měi
miào
jié
zòu
xiāng


zhōng
shuō
sān

ér
zàn



chū


shàng
sān

zhèng
zàn
suǒ
zhèng
zhēn
xīn

xìng

shì
zhū

cáng

cóng
běn

lái




liàng
xìng
gōng




èr

zhí



jiàn
gòu

wéi



nǎi
néng
zhèng
zhī


èr


zàn
qǐng


chéng

shàng
sān



zàn
sān
shēn





zhèng
qǐng


sān







jiē
zēng
zhù

chéng

shì
zūn

yīng
ěr


děng
yuàn
tīng


ěr
shí
luó


léng

wáng
(
(
zhì
)
)



shēng
ér
shuō
sòng
yán
shì
zūn



zhù

jié
hǎi
zhōng
(
(
zhì
)
)
wéi
yuàn
āi

shòu
shí
luó


wáng

shàng


yīn
zàn
qǐng






shēng
shuō

qǐng

zhě

biǎo
qíng

qíng
tóng


duì

chèn

míng


shì
luó
shà
wáng
shí
shǒu
luó


zhě

wèi
luó
shà
wáng

biǎo
zhū
zhòng
shēng
gēn
běn

míng
láng
zhǔ


shí
shǒu
biǎo

dùn
shí
shǐ
使
yóu

míng
shēng

shì

qiē
chén
láo
fán
nǎo
zhī
shǒu


yuàn

shè
shòu

suǒ
yǒu
zhū
zhòng
shēng


gōng
diàn
殿
cǎi


nǎi
zhì
shēn
gěi
shì

wéi
yuàn
āi

shòu
děng


jīng

míng




biǎo
néng


míng
shí
xìng

shì

xìng


wài
chén
láo


qiē
fán
nǎo


rán
suí
shùn
zhèng
biàn
zhī
jué


yún
gěi
shì

shòu


yán

dōu
zhà
jiā
yīn


suō


zhě

wèi
jiàn
zhèng




yǎn
zhě


yún

chéng

ěr
shí
shì
zūn
wén
shì


(
(
zhì
)
)
zuò
shì



rán
ér
zhù



chā
wáng


shòu

qǐng



rán
ér
zhù

shí
luó


wáng


suǒ
chéng
miào
huā
gōng
diàn
殿
(
(
zhì
)
)
shèn
shēn
zhī

yán


zhū



shòu
gōng
yǎng



wéi
lüè
shuō
shèn
shēn

yào

shí
luó


wáng
bìng

juàn
zhǔ
(
(
zhì
)
)
ér
quàn
qǐng
yán

jīn
qǐng

shì
fèng
wèn

shì
zūn
(
(
zhì
)
)

qiē
zhū
guò
shī

wáng

gōng
yǎng

huì



qǐng
wéi

děng

zhū



fèng
wèn

lái

zhèng
zhì



zhū
guò
shī



zhì


ěr
shí
shì
zūn

shén
tōng

(
(
zhì
)
)
jiē

kōng
zhōng
yǐn
ér

xiàn
yán

lái

shén
tōng





shān

huà
xiàn

shàng

zhèng
zhòng
zhòng

jìn
jìng
jiè

nǎi
zhì
kōng
zhōng
yǐn
ér

xiàn



huá
yán
huì
zhōng



dàn
zhǐ

lóu

mén
kāi

shàn
cái



jiàn

zhuāng
yán

lóu

zhōng

ér
yǒu

jìn
bǎi
qiān
lóu


guǎng
广

zhuāng
yán




shì



jìn
bǎi
qiān
lóu

zhōng




yǒu

jìn
bǎi
qiān
lóu




lóu

qián


yǒu











qián


yǒu
shàn
cái
tóng




shàn
cái
tóng


jiē


zhǎng
zài


qián

nǎi
zhì
cóng
sān
mèi



rán

jiàn


èr
jiē
biǎo
chāo
qíng

jiàn

guǎng
广


zài


zhàng
ài

jiè



zhū


zhòng
shēng
jiāo
chè

jìng


huì

róng
tōng



jiē
gēng

zhuāng
yán

chén
chén

biàn
hán

jiè

xiāng

xiāng



jìn
zhòng
zhòng

lìng


xiū
yuán
míng
zhèng



luó


wáng
wéi

jiàn
shēn
(
(
zhì
)
)
wéi

yān
yàn
xuán
huǒ
lún

zhū


yǐn

léng

wáng
wéi
jiàn

shēn

zhù
běn
gōng
zhōng


míng


dāng
chù


zuò
shì

weí



xún

guān



guān
zhū


shuí
shuō
shuí
tīng

wéi
shì




zhū

xiāng

liǎo





gēng

weí

qiē
zhū

(
(
zhì
)
)


fēn
bié
shì

néng
jiàn

gēng

weí

zhèng
niàn
guān
chá



shí
guān

liǎo
zhū

xìng


néng

suǒ


jiàn

wén

shì
míng
zhēn
shí
jiàn


shí
léng

wáng
xún

kāi

(
(
zhì
)
)


lái
cáng





míng

chā
wáng

yóu

shí
guān

xún

kāi


zhèng
wéi

xīn

zhù

fēn
bié
zhì


suǒ
wèi


shí
jiàn


suí


zhě

yán


duō




bié



shí

jìng
wéi



shí
liǎo
jìng

xīn



jué


fēi
bié
yǒu


ér
cóng
wài
lái


yún

suí




néng


zhì

shàn
qiǎo
guān
chá

yǒng



xié
jiě
zhě

wèi


dùn

chéng

bìng
xiāo

ruò
zuò
shēng
jiě

duò
qún
xié

wéi

shàn
qiǎo
zhì
guān
chá



shēng
jiě
zhī
xīn
ěr

shàn

fāng
biàn
便
qiǎo
zhī
zhū

shàng
zēng
jìn
xiāng
zhě

wèi


shí




shàn
qiǎo
fāng
biàn
便


zhū

shǐ
zhōng

yǒng

wěi

xiāng




yuǎn

xīn
shí
wàng
jiàn

zhí




sān
xiāng




xià
guǎng
广
míng

wén

kōng
zhōng

gōng
diàn
殿

(
(
zhì
)
)
yīng

shì
jiàn

qiē
zhū

yán

chā
wáng

kāi



kōng
gōng
diàn
殿

wéi
zhī
zàn


yán
yīng

shì
xué
yīng

shì
jiàn


shì
zhě

suí
shùn

shí
zhī






xué

jiàn
jiē

shí


zhū


lái
jiàn

qiē



tóng

shì
jiàn


qián
lái


huà
jìng
wéi
shuō





gōng
diàn
殿
wéi
zàn





fēi

zhēn
guī
yuán


kōng
gōng
diàn
殿


rán
xiāo
yǔn


kōng

zhèng

tóng


jiè


néng
ěr


ruò

jiàn
zhě

shì
duàn
jiàn
(
(
zhì
)
)


yīng
zhù
liù
dìng
děng
zhōng

míng
zhǒng
zhǒng
quàn



jiàn

ruò

jiàn
zhě


shì
duàn
jiàn

wèi
ruò



shí
zhī
jiàn


wéi
duàn
miè
jiàn



yīng
yǒng

xīn


shí

yīng
qín
guān
chá

qiē
zhū

zhě

yán

zhèng


fēi
xīn

shí
jìng
jiè


dāng
yuǎn

zhī

qín
guān
chá
zhě

dāng


guān
chá

qiē

xìng


yīng
xiū

xíng
zhě

dāng
qián
xíng

yòng



zhuó
wài
jiàn
zhě


xià
suǒ
wèi
èr
chéng
wài
dào


jìng
jiè


wéi
tuó
zhū
jiàn
zhě


wài
dào

luó
mén

zūn
fèng
fàn
tiān
suǒ
shuō

wéi
tuó
shū


shí
wàn


xián
kǒu
xiāng
chuán


shū

bèi



yīng
zhù
liù
dìng
děng
zhōng
zhě


wài
dào



xīn
yàn
liù
xíng

huò
děng
dìng




zhǒng
wài
dào




chán

xiǎng

tiān
wéi
niè
pán

ér


jiè

xiū

xiǎng
dìng

yàn
xià
sān
chán



jiè
wéi


zhàng

xīn
shàng

xiǎng
tiān
shì
jìng
miào




xià
sān
chán


jiè
huò

ér

xíng

mìng
zhōng

shēng

xiǎng

shú

jīng

bǎi
jié

huán

duò
luò
liú
zhuǎn
shēng



shì
děng
liù
xíng

huò
xié
dìng

jiē

yīng
zhù
ěr


ruò
néng

shì

shì

shí
(
(
zhì
)
)

xìng
kōng
zhōng
luàn
xiǎng
fēn
bié
yán
ruò

zhuó
èr
chéng
wài
dào
zhū
jiàn

fāng
néng

shí
xiū
xíng

cūi


lùn
è
jiàn


shè

zhí
děng

néng

miào
huì
zhuǎn
suǒ

shí
zhě



zhì
zhuǎn

shí




lái

zhèng

zhě

yán

zhū

tóng

tóng
zhèng


shàn
xiū
sān
mèi
sān



zhě

sān
mèi

yún
zhèng
dìng


yún
zhèng
shòu

wéi
zhèng
dìng

luàn

néng
shòu
zhū


jìng
chí
jiǎn



yòu


jìng

dòng

míng
wéi
zhèng
dìng




shòu
míng
wéi
zhèng
shòu

sān





yún
děng
zhì

wéi
zhèng
dìng
néng

shēng
zhèng
huì
děng
chí
zhū

zhì
shēng
wèi





shàn
xiū


wài
dào
zhí

jiàn
yǒu

xiāng

shí

qiú


zhù
zhě

qiú


yún
gōng
néng

wèi
wài
dào
zhí
yǒu

xiāng




yùn
jiè
chù

yǒu
shí
gōng
néng


zhuó

shēng
xiāng
wèi
chù



èr
chéng
jiàn
yǒu
shí
èr
yuán


liǎo
xìng
kōng


zhōng
luàn
xiǎng
fēn
bié


quàn



shēng
wài
dào

zhuó


èr
chéng
wàng
xiǎng


léng

wáng


shū
shēng
(
(
zhì
)
)

shì

weí
nǎi
shì
jiàn

suǒ
wèi


zhě



wéi

xīn
zhù

fēn
bié



shū
shēng
fēi
mèi
liè


fāng
néng
chéng
jiù

zhèng
shèng
zhì



zhū
yǒu
zhōng
shòu
shàng
miào
shēng
zhě

wèi
néng
zhèng

shū
shēng



néng

zhū
yǒu
zhōng

shàng
pǐn
shòu
shēng



xià
liè


suǒ
wèi


míng


miè
shí

làng
zhě


míng
néng
zhàng

huì



shí

làng

néng

dòng
xīn
yuán



chéng
xíng
néng

miè
zhī

shí
xìng
èr

zhě

wéi
wài
dào

zhí
zhuó

jiàn



lùn
zhōng


néng
yǎn
shuō

jiàn
shí
xìng

fēi





xiān
jiàn


shì

weí
zhě

yán

chā
wáng


xiān
jiàn


néng

shí

weí



nǎi
shì
zhēn
jiàn

zhī
jiàn


ěr
shí
luó


wáng

zuò
shì
niàn
(
(
zhì
)
)

shì
děng
shì


yǒu
bié
yán

chā
wáng

niàn
yuàn

zhòng
jiàn

lái



zhī
hán
dāng

shēn



xiàn

shēn

lìng
suǒ
huà
shì

běn




biàn

qiē


jìn
zhòng
zhòng

shí
shí
shǒu
wáng


jiàn

shēn

biàn
zhū

qián


yǒu

huì


chā
wéi
rào

shuō

jué
shèng
zhì
suǒ
zhèng
zhī



jiàn

qiē

shà


shì
děng
shì


qián

bié

ěr
shí
shì
zūn

guān
zhòng
huì
(
(
zhì
)
)
léng

shān
dǐng
xīn
rán

xiào

míng

lái

guān
zhòng
huì


wéi
shuō


yán
huì
yǎn
fēi

ròu
yǎn
zhě

wéi
ròu
yǎn
ài
ér
fēi
tōng



néng

guān



huì
yǎn
guān
zhī



méi
jiān

xié
yāo
jǐng


jiān



zhī
zhōng



máo
kǒng
jiē
fàng
guāng
míng
zhě


lái
fán
fàng
guāng

biǎo


fēi
gǒu
rán


jīn

huì

méi
jiān

chù

fàng
guāng
míng


fēi
biǎo
yuán
míng
zhōng
dào


biàn




chéng
jiù
zhòng



shí

kōng
zhōng
shì
fàn
zhū
tiān

yáo
jiàn

lái
zuò

miào
gāo
léng

shān
dǐng

xīn
rán

xiào

xiào
fēi

suǒ



ěr
shí
zhū



zhū
tiān
zhòng
(
(
zhì
)
)
guān
luó


niàn

shí

shì
shí



zhū
tiān
zhòng

xián
niàn

lái

yīn
yuán


xīn
rán
ér
xiào

shēn
fàng
guāng
míng


sān
mèi


zhōu
xuán
huí


guān

chā
wáng



yǒu



ěr
shí

huì





(
(
zhì
)
)

zhū
wài
dào
jiē

néng

yán

huì
zhī


zhòng
huì
zhī
xīn


guān
wèi
lái

qiē
zhòng
shēng

huò
zhí


wéi
duàn



ér
wèn




tàn
shàn
zāi

wéi




néng

shì
wèn

wèi

chā
wáng

zēng
wèn
guò

zhū

shì
èr
zhǒng


jīn


wèn

wèi
lái

ěr

èr
chéng
wài
dào

suǒ

néng




zēng
wèn

jīn


wèn

wèi
lái

ěr


shì
èr


guǒ
chéng

zhī


ěr
shí

lái
zhī
léng

wáng
(
(
zhì
)
)
fàn
shì
tiān
děng
suǒ
wèi
zēng
jiàn
míng
shì
shí

lái
zhī
léng

wáng

qǐng
wèn

gào


wèn


jiě
shì
mǎn

yuàn

yán
shàn
zhī
zhū

zhě


zhī
chū

nǎi
zhì

dòng
shàn
huì

yún





xiū

duì
zhì
zhèng
zhēn
shí

zhě



zhū

jiā
gōng
yòng
xíng

zhì
suǒ
zhì
zhàng

zāo
xié





bǎo
lián
huā
gōng
zhōng

sān
mèi
shuǐ
guàn

dǐng
zhě

wèi
xíng


tóng

wéi

wáng


guàn
dǐng
zhù




jiào



píng
děng
xíng



liàng
chà
bié
xíng

dìng
dāng


shàng
suǒ
shuō
jìng
jiè

wéi

léng

wáng
qīn
zhèng
suǒ
néng

zhī

fēi
èr
chéng
wài
dào
shì
fàn
suǒ
néng
jiàn


ěr
shí
léng

wáng
měng



(
(
zhì
)
)

yīng
wèn

dāng
wéi

shuō
yán
léng

wáng
měng
tīng



huà
zhuāng
yán
gōng


suǒ
wèi
zhǒng
zhǒng
huá
xiāng
zhuàng
fān
xiǎn
gài
yīng
luò


zhuāng
yán
zhū


xiǎn

zhàng
zhǔ


yòu
huà

jiè
suǒ
yǒu


guò
tiān
lóng
děng
shì
jiān
zhū

guó


suǒ
yǒu




wéi
gōng
yǎng

biǎo

jìng






kōng
zhōng


zhū
gōng
yǎng

cóng
kōng
ér
xià

biǎo

qǐng

qiān
xià
gōng
jìng


yán
guò


lái

wéi

shuō
zhě

míng
sān
shì

lái
tóng




shì
zūn

biàn
huà

lái
suǒ
shuō
èr


fēi
gēn
běn

shuō
zhě

wèi
bào
huà
fēi
zhēn



fēi
shuō

zhě



shì
zūn
gēn
běn

wéi
shuō


shì
zūn
gào
yán

dāng
wéi
shuō
èr



shí

chā
wáng
gēng
zhuó
zhǒng
zhǒng
(
(
zhì
)
)

xìng

shì
yún


shè

zhèng
wèn

lái


fēi

èr


yún


shè


qián

zhuāng
yán

gōng
yǎng




zhuāng
yán


yán
shēn




biǎo
jìn
wèn
wēi


gǎn
qīng




jīng
wén

míng

ěr
shí

gào
léng

wáng
yán
(
(
zhì
)
)

liàng
chà
bié
wài


shì

zhèng

qián
wèn


lái
xiān

píng
děng

cháng


yàn
huǒ
xìng
zhǒng

shēng

sān


míng


fēi

chà
bié
zhī
xiāng

shǐ
使


míng




rán
wèi

wéi
yuán
(
(
zhì
)
)
dāng
zhī

shì
xiāng
fēn
bié



sān



qián




míng
wéi
yuán


qián
píng



zhū
shí


huǒ
xìng



xiū
guān
xíng


zhǒng



rán
píng

zào
zuò
wéi


yóu

míng
yuán

néng
zào
gēn
shēn

jiè
zhǒng
zhǒng

tóng

huǒ

xūn
biàn
wéi


yóu
zhū
shí

néng
xūn
biàn

qiē
rǎn
jìng
zhū

chà
bié

zhǒng



shēng
wéi


yóu
xiū
guān
xíng


zhì

shēng



jiàn
yǒu
chà
bié
zhī
xiāng


shì




yǒu



shì
sān

zǒng
míng
èr



shì
xiāng
fēn
bié


léng

wáng

zhě
shì

(
(
zhì
)
)

xiān
suǒ
wèn


shuō
jìng
shàng
zhèng



fēi

èr



jīng

míng

jīn
gāng
jīng

zhù
shì
lùn

yún


shàng
yīng
shè
zhě

shí
xiāng
shēng



kuàng
fēi

zhě



yīng



jiē


yǒu

qíng
jiàn
lìng

zhèng




xiāng
xiàng
bǎi
huài
jiāng
suǒ

zài
ér

ěr

yán


shè

zhě


yún
guān


guān

tóng
xiū
zhǐ

zhǐ
zhě
fàn
yīn
shē



piān
yuán
zhū
jiào

shì


tóng



wèi

niàn
chèn


shè
sǎn
guī

yuē
zhǐ



ér
cháng
zhào
yuē
guān


xìn
lùn


èr
xíng


wéi

mén

gòng
xiāng
zhù
chéng


xiāng
shè


ruò
zhǐ
guān





néng



zhī
dào

shēn

jīng
yún

zhòng
shēng
bèi
xiāng



wéi

zhòng


yào
qín
xiū
zhǐ
guān

nǎi
ěr

jiě
tuō


tiān
tái

zhǐ
guān

bēi

dǎo
shēn
kǒu



shì
yuàn

wéi
ān

xíng

shì
jiē

zhǐ
guān
wéi
néng
xiū

wàn
shàn
wéi
suǒ
xiū


shēn

léng
yán
niè
pán
děng
jīng




xìn
zhǐ
guān
děng
lùn

guǎng
广
míng




léng

wáng

yán


guò

(
(
zhì
)
)


lái
cáng
ér
wéi
jìng
jiè

yán

lái

wéi

chā
wáng
zhēng

zhǒng
zhǒng
wàng
fēn
bié
jiàn

shǐ
使


niàn

miè

shēng
zhèng
jiàn

yán
léng

wáng


yán


guò

zhū

lái
suǒ


wèn
shì



zhū

lái

wéi

shuō


yán
guò

dàn
shì
fēn
bié

wèi
lái

rán



tóng



zhū


jiē

fēn
bié

nǎi
zhì
wéi
lìng
zhòng
shēng

ān


zhě


míng
guò
xiàn
wèi
lái
sān

chà
bié



lái

zhì
wéi
shēn






rén
zhòng
shēng
xiāng
fēn
bié
nǎi
zhì

néng
suǒ
fēn
bié
zhě

wèi
xīn

zhòng
shēng
sān

chà
bié





shàng
huà
zhòng
shēng

yǒu
jué
zhī

shì
jiān
zhòng
shēng


shì




bào

zhū


rán

wén

shuō


xiān









yòu
yán


yǒu
rén

shuǐ
jìng
zhōng

jiàn

xiàng


yuè
dēng
zhōng
jiàn
yǐng


shān

zhōng
wén
xiǎng


jiē

zhòng
shēng


xīn


xīn




xiàng
zhōng


xiàng
zhí



fēi

fēn
bié

ěr

ruò
liǎo

wàng

miè

yuán

shēng

zhèng
zhì

chū
shì
fēi
shì




lái
cáng
miào
jìng
míng
xīn

wéi
jìng
jiè

xìn
zāi


pǐn
suī

wéi
zhèng
zōng
zhī




biàn
便
néng
liǎo
gēn
běn

míng



zhī
jiàn





qiē


xīn
pǐn
zhī




shì

wén


shí

zhù
nán
hǎi
bīn
léng

shān
dǐng

zhǒng
zhǒng
bǎo
huá

wéi
zhuāng
yán




qiū
sēng




zhòng


cóng

zhǒng
zhǒng


shà
lái

shì
zhū






liàng
sān
mèi

zài
zhī


shén
tōng
yóu



huì





ér
wéi
shàng
shǒu


qiē
zhū

shǒu
guàn

dǐng


xīn
xiàn
jìng
jiè

shàn
jiě



zhǒng
zhǒng
zhòng
shēng

zhǒng
zhǒng
xīn



liàng

mén

suí
lèi

xiàn






xìng

shí

èr
zhǒng


jīu
jìng
tōng


ěr
shí

huì









yóu

qiē
zhū

shà


chéng

shén


cóng
zuò
ér


piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhù



zhǎng
gōng
jìng


zàn



shì
jiān

shēng
miè
yóu


kōng
huá
zhì


yǒu

ér
xīng

bēi
xīn


qiē


huàn
yuǎn


xīn
shí
zhì


yǒu

ér
xīng

bēi
xīn

yuǎn


duàn
cháng
shì
jiān
héng

mèng
zhì


yǒu

ér
xīng

bēi
xīn

zhī
rén



fán
nǎo

ěr
yàn
cháng
qīng
jìng

xiāng
ér
xīng

bēi
xīn


qiē

niè
pán

yǒu
niè
pán


yǒu

niè
pán
yuǎn

jué
suǒ
jué

ruò
yǒu
ruò

yǒu
shì
èr



móu


jìng
guān
shì

yuǎn

shēng

shì
míng
wéi


jīn
shì
hòu
shì
jìng

ěr
shí

huì



zàn




shuō
xìng
míng



míng
wéi

huì
tōng



chéng
jīn

bǎi


yǎng

zūn
zhōng
shàng

shì
jiān
jiě
zhī
shì
wén

suǒ
shuō

guān
chá

qiē
zhòng
gào
zhū


yán


děng
zhū


jīn
jiē

suǒ
wèn

dāng
wéi

shuō

jué
zhī
jìng
jiè

ěr
shí

huì





chéng

suǒ
tīng

dǐng





zhǎng
gōng
jìng



wèn
yuē


yún

jìng

niàn
yún

niàn
zēng
cháng
yún

jiàn
chī
huò
yún

huò
zēng
cháng



shà

huà
xiāng

zhū
wài
dào
yún


shòu



míng

shòu



míng


jiě
tuō
zhì

suǒ
shuí

shuí
jiě
tuō

děng
chán
jìng
jiè

yún

yǒu
sān
chéng
wéi
yuàn
wéi
jiě
shuō
yuán


suǒ
shēng
yún

zuò
suǒ
zuò

yún



shuō
yún

wéi
zēng
cháng
yún



dìng


miè
zhèng
shòu

yún

wéi
xiǎng
miè

yīn
cóng
dìng
jué
yún

suǒ
zuò
shēng
jìn


chí
shēn

yún

xiàn
fēn
bié
yún

shēng
zhū


sān
yǒu
zhě
shuí

chù
shēn
yún


wǎng
shēng

suǒ
zhì
yún

zuì
shēng


yīn

shén
tōng


zài
sān
mèi

yún

sān
mèi
xīn
zuì
shēng
wéi

shuō
yún

míng
wéi
cáng
yún



shí

yún

shēng

miè
yún

jiàn

huán
yún

wéi
zhǒng
xìng
fēi
zhǒng

xīn
liàng

yún

jiàn

xiāng


fēi


yún


zhòng
shēng
yún

shì

shuō

yún

wéi
duàn
jiàn

cháng
jiàn

shēng
yún


wài
dào

xiāng

xiāng
wéi

yún

dāng
lái
shì
zhǒng
zhǒng
zhū


yún

kōng

yīn
yún

shà

huài

yún

tāi
cáng
shēng
yún

shì

dòng

yīn

huàn
mèng

jiàn


chéng

shì
jiān

shí
yàn


shuǐ
yuè
guāng

yīn
shuō
jué
zhī




fēn

yún

guó

luàn
yún

zuò
yǒu
jiàn
yún


shēng
miè
shì


kōng
huá

yún

jué
shì
jiān
yún

shuō



wàng
xiǎng
zhě
shuí
yún


kōng



shí
yǒu

zhǒng


luó

xīn

yīn

zhū

shuí
zhì

suǒ
shòu


děng
èr


yún

ěr
yàn
jìng
zhū
zhì
yǒu

zhǒng

jiè
zhòng
shēng
xìng

shuí
shēng
zhū
bǎo
xìng


zhēn
zhū
děng
shuí
shēng
zhū

yán
zhòng
shēng
zhǒng
zhǒng
xìng

míng
chù


shù
shuí
zhī
suǒ
xiǎn
shì

tuó
yǒu

zhǒng
cháng
sòng

duǎn

chéng
wéi
yǒu

zhǒng
yún

míng
wéi
lùn
yún

shēng
yǐn
shí

shēng
zhū
ài


yún

míng
wéi
wáng
zhuǎn
lún

xiǎo
wáng
yún

shǒu

guó
zhū
tiān
yǒu

zhǒng

yún

míng
wéi

xīng

宿


yuè
jiě
tuō
xiū
xíng
zhě
shì

yǒu

zhǒng



yǒu

zhǒng
yún

ā




yǒu

zhǒng

yǒu

zhǒng
shēng



zhū

xué


yǒu

zhǒng

xìng


xīn




zhǒng

yún

shī
shè
liàng
wéi
yuàn
zuì
shēng
shuō
yún

kōng
fēng
yún
yún

niàn
cōng
míng

yún

wéi
lín
shù
yún

wéi
màn
cǎo
yún

xiàng


鹿
yún

ér



yún

wéi
bēi
lòu

yīn
ér
bēi
lòu
yún

liù
jié
shè
yún


chán


nán



nán

jiē
yún

shēng
yún

xiū
xíng
tuì
退
yún

xiū
xíng
shēng

chán
shī



jiàn


děng
rén
zhòng
shēng
shēng
zhū


xiāng

xiàng
lèi

yún

wéi
cái


yīn
zhì
cái

yún

wéi
shì
zhǒng

yīn
yǒu
shì
zhǒng

yún

gān
zhè
zhǒng

shàng
zūn
yuàn
shuō
yún

cháng

xiān

yún

jiào
shòu


lái
yún



qiē
shí
shà
xiàn
zhǒng
zhǒng
míng

lèi
zuì
shēng

wéi
rào

yún


shí
ròu
yún

zhì
duàn
ròu
shí
ròu
zhū
zhǒng
lèi

yīn

shí
ròu

yún


yuè
xíng



lián
huá
shī

shēng
xiāng
shà

zhù

shì
jiè


yīn
tuó
luó
wǎng
huò

zhū
zhēn
bǎo
kōng
hóu

yāo

zhuàng
zhǒng
zhǒng
zhū
huá

huò


yuè
guāng

shì
děng

liàng
yún

wéi
huà

yún

bào
shēng


yún




yún

zhì
huì

yún



jiè

chéng
děng
zhèng
jué




jīu
jìng





shàn
shì
bān
niè
pán
shuí
dāng
chí
zhèng


tiān
shī
zhù
jiǔ

zhèng


shí
zhù

tán


jiàn


yǒu

zhǒng




qiū
fēn
yún


yīn
yuán

zhū
zuì
shēng

yuán
jué

shēng
wén


yīn
bǎi
biàn

yún

bǎi

shòu
yún

shì

tōng
yún

chū
shì
jiān

yún

wéi


wéi
yuàn
wéi
yǎn
shuō
sēng

yǒu

zhǒng
yún

wéi
huài
sēng

yún


fāng
lùn
shì


yīn
yuán



móu

chàng
shuō

shì
yán

jiā


liú
sūn


hán
shì



shuō
duàn
cháng









qiē
shí
yǎn
shuō
zhēn
shí

ér

wéi
zhòng
shēng
fēn
bié
shuō
xīn
liàng


yīn
nán

lín


ā



luó

tiě
wéi
jīn
gāng
děng
zhū
shān


liàng
bǎo
zhuāng
yán
xiān


chōng
mǎn

shàng
shì
jiān
jiě
wén

suǒ
shuō



chéng
zhū

mén
zhū

xīn


shàn
zāi
shàn
zāi
wèn

huì
shàn

tīng


jīn
dāng




suǒ
wèn
shuō
shēng



shēng
niè
pán
kōng
shà



zhì


xìng

zhū

luó




shēng
wén
yuán
jué
zhū
wài
dào





xíng

shì
zhǒng
zhǒng
shì



hǎi
shān

zhōu
zhǔ
shà



xīng

宿


yuè
wài
dào
tiān
xiū
luó
jiě
tuō

zài
tōng

chán
sān



miè




jué
zhī

dào
pǐn
zhū
chán
dìng

liàng
zhū
yīn
shēn
wǎng
lái

zhèng
shòu
miè
jìn
dìng
sān
mèi

xīn
shuō
xīn



shí



yǒu



xìng
xiǎng
suǒ
xiǎng


xiàn
èr
jiàn
chéng

zhū
zhǒng
xìng
jīn
yín


děng


chán


zhǒng
huāng
luàn



zhì
ěr
yàn

xiàng
zhòng
shēng
yǒu

yǒu

xiàng

zhū
qín
shòu
yún

ér



yīn
chéng

tán


zuò
suǒ
zuò

cóng
lín

huò
tōng
xīn
liàng

xiàn
yǒu
zhū


xiāng
zhì
bǎi
biàn
bǎi

shòu


fāng
gōng
qiǎo
lùn

shù
zhū
míng
chù
zhū
shān




hǎi

yuè
liàng

xià
zhōng
shàng
zhòng
shēng
shēn


wēi
chén


shà

chén
gōng
gōng
shù
yǒu


zhǒu


lóu
shè
bàn
yóu
yán
yóu
yán

háo
chuāng
chén

yáng
máo
[
[
mài
guǎng
广
]
]
mài
chén




[
[
mài
guǎng
广
]
]
mài
ā
luó
[
[
mài
guǎng
广
]
]
mài


lóng

qiā


chā




nǎi
zhì
pín

luó
shì

yǒu

shù
wéi
yǒu

ā
[
[
shǎo
/
/
miǎn
]
]
míng
shè

shā



shè

shā

míng
wéi

lài


lài


shā


shā
tuó




tuó

luó
wéi
jiā

shā


jiā

shā

wéi
chéng


luó


děng


xiāng


luó

lóu
shì
děng
suǒ
yīng
qǐng


wèn

shì

shēng
wén

zhī



zuì
shēng

shēn

yǒu

shù



wèn


huǒ
yàn

ā
[
[
shǎo
/
/
miǎn
]
]
fēng
ā
[
[
shǎo
/
/
miǎn
]
]


gēn
gēn

ā
[
[
shǎo
/
/
miǎn
]
]
máo
kǒng
méi
máo



cái

zài
wáng
zhuǎn
lún
shèng

wáng
yún

wáng
shǒu

yún

wéi
jiě
tuō

guǎng
广
shuō


shuō


zhī
suǒ
wèn
zhòng
shēng
zhǒng
zhǒng

zhǒng
zhǒng
zhū
yǐn
shí

yún

nán

lín
jīn
gāng
jiān

shān

yún


mèng
huàn


鹿

ài


yún

shān
tiān
xiān
jiàn


zhuāng
yán
jiě
tuō
zhì

suǒ
shuí

shuí
jiě
tuō

yún

chán
jìng
jiè
biàn
huà

wài
dào
yún


yīn
zuò
yún

yǒu
yīn
zuò

yǒu
yīn

yīn
zuò

fēi
yǒu

yīn
yún

xiàn

miè
yún

jìng
zhū
jué

yún

zhū
jué
zhuǎn

zhuǎn
zhū
suǒ
zuò
yún

duàn
zhū
xiǎng
yún

sān
mèi



sān
yǒu
zhě
shuí

chù
wéi

shēn
yún


zhòng
shēng
ér
shuō
yǒu



yún

shì

shuō
wéi
yuàn
guǎng
广
fēn
bié
suǒ
wèn
xiāng
yún


suǒ
wèn
fēi


yún

wéi
tāi
cáng

zhǒng
zhǒng

shēn
yún

duàn
cháng
jiàn
yún

xīn

dìng

yán
shuō

zhū
zhì
jiè
zhǒng
xìng


yún

chéng

lùn
yún

shī



zhǒng
zhǒng
zhū
zhòng
shēng

děng

yún

yún

wéi
yǐn
shí
cōng
míng

shī
shè

yún

shù

téng
zuì
shēng

suǒ
wèn
yún

zhǒng
zhǒng
shà
xiān
rén
cháng

xíng

yún

wéi

xìng
cóng

shī
shòu
xué
yún

wéi
chǒu
lòu
yún

rén
xiū
xíng


jiè


jué
ā
jiā

zhā
chéng
yún


shén
tōng
yún

wéi

qiū

yún

wéi
huà

yún

wéi
bào

yún




píng
děng
zhì
huì


yún

wéi
zhòng
sēng



shì
wèn
kōng
hóu
yāo

huá
shà


guāng
míng

xīn

zhě
yǒu

suǒ
wèn
jiē

shí



zhòng
duō


suǒ
yīng
wèn



xiāng
xiāng
yīng
yuǎn

zhū
jiàn
guò

tán

yán
shuō

jīn
dāng
xiǎn
shì



jiàn




shàn

tīng

shàng
bǎi



zhū

suǒ
shuō


shēng

shēng


cháng


cháng


xiāng


xiāng


zhù


fēi
zhù



shà


fēi
shà




xìng



xìng


kōng


kōng


duàn


duàn


biān

fēi
biān


zhōng

fēi
zhōng


cháng

fēi
cháng


(
(
fán
yǒu
sān
cháng


cháng
fàn
yīn

shàng
cháng
yīn


)
)
yuán

fēi
yuán


yīn

fēi
yīn


fán
nǎo

fēi
fán
nǎo


ài

fēi
ài


fāng
biàn
便

fēi
fāng
biàn
便


qiǎo

fēi
qiǎo


jìng

fēi
jìng


chéng

fēi
chéng




fēi






fēi




shī

fēi
shī


zhǒng
xìng

fēi
zhǒng
xìng


sān
chéng

fēi
sān
chéng


suǒ
yǒu

fēi
suǒ
yǒu


yuàn

fēi
yuàn


sān
lún

fēi
sān
lún


xiāng

fēi
xiāng


yǒu
pǐn

fēi
yǒu
pǐn




fēi



yuán

shèng
zhì
xiàn



fēi
xiàn




shà


fēi
shà



ā
[
[
shǎo
/
/
miǎn
]
]

fēi
ā
[
[
shǎo
/
/
miǎn
]
]


shuǐ

fēi
shuǐ


gōng

fēi
gōng


shí

fēi
shí


shù

fēi
shù


míng

fēi
míng



kōng

fēi

kōng


yún

fēi
yún


gōng
qiǎo

shù
míng
chù

fēi
gōng
qiǎo

shù
míng
chù


fēng

fēi
fēng




fēi



xīn

fēi
xīn


shī
shè

fēi
shī
shè



xìng

fēi

xìng


yīn

fēi
yīn


zhòng
shēng

fēi
zhòng
shēng


huì

fēi
huì


niè
pán

fēi
niè
pán


ěr
yàn

fēi
ěr
yàn


wài
dào

fēi
wài
dào



huāng
luàn

fēi
huāng
luàn


huàn

fēi
huàn


mèng

fēi
mèng


yàn

fēi
yàn


xiàng

fēi
xiàng


lún

fēi
lún


jiàn



fēi
jiàn




tiān

fēi
tiān


yǐn
shí

fēi
yǐn
shí


yín


fēi
yín



jiàn

fēi
jiàn



luó


fēi

luó



jiè

fēi
jiè



yuè
xīng

宿

fēi

yuè
xīng

宿




fēi



guǒ

fēi
guǒ


miè


fēi
miè



zhì

fēi
zhì


xiāng

fēi
xiāng


zhī

fēi
zhī


qiǎo
míng
chù

fēi
qiǎo
míng
chù


chán

fēi
chán




fēi



xiàn

fēi
xiàn




fēi





fēi



xiān

fēi
xiān


wáng

fēi
wáng


shè
shòu

fēi
shè
shòu


bǎo

fēi
bǎo




fēi




chán


fēi

chán





nán

nán

fēi

nán

nán


wèi

fēi
wèi


shì

fēi
shì


shēn

fēi
shēn


jué

fēi
jué


dòng

fēi
dòng


gēn

fēi
gēn


yǒu
wéi

fēi
yǒu
wéi



wéi

fēi

wéi


yīn
guǒ

fēi
yīn
guǒ



jīu
jìng

fēi

jīu
jìng


jié

fēi
jié


cóng
shù

téng

fēi
cóng
shù

téng




fēi



shuō

fēi
shuō





fēi





qiū

fēi

qiū


chù

fēi
chù




fēi




huì

shì
bǎi



xiān

suǒ
shuō



zhū






yīng
dāng
xiū
xué


ěr
shí

huì






bái

yán

shì
zūn

zhū
shí
yǒu

zhǒng
shēng
zhù
miè


gào

huì

zhū
shí
yǒu
èr
zhǒng
shēng
zhù
miè

fēi

liàng
suǒ
zhī

zhū
shí
yǒu
èr
zhǒng
shēng

wèi
liú
zhù
shēng


xiāng
shēng

yǒu
èr
zhǒng
zhù

wèi
liú
zhù
zhù


xiāng
zhù

yǒu
èr
zhǒng
miè

wèi
liú
zhù
miè


xiāng
miè



huì

zhū
shí
yǒu
sān
zhǒng
xiāng

wèi
zhuǎn
xiāng


xiāng

zhēn
xiāng


huì

lüè
shuō
yǒu
sān
zhǒng
shí

guǎng
广
shuō
yǒu

xiāng


děng
wéi
sān

wèi
zhēn
shí

xiàn
shí


fēn
bié
shì
shí


huì



míng
jìng

chí
zhū

xiàng

xiàn
shí
chù
xiàn




shì


huì

xiàn
shí


fēn
bié
shì
shí


èr
huài

huài

xiāng
zhǎn
zhuǎn
yīn


huì




xūn





biàn

shì
xiàn
shí
yīn


huì


zhǒng
zhǒng
chén



shǐ
wàng
xiǎng
xūn

shì
fēn
bié
shì
shí
yīn



huì

ruò


zhēn
shí

zhǒng
zhǒng

shí
zhū

wàng
miè



qiē
gēn
shí
miè

shì
míng
xiāng
miè


huì

xiāng

miè
zhě

xiāng

suǒ
yīn
miè


xiāng

miè

suǒ
cóng
miè


suǒ
yuán
miè


xiāng

miè


huì

suǒ

zhě


shì

suǒ




zhě

wèi

shí
wàng
xiǎng
xūn

yuán
zhě

wèi

xīn
jiàn
děng
shí
jìng
wàng
xiǎng


huì




tuán
wēi
chén

fēi

fēi



jīn
zhuāng
yán




shì


huì

ruò

tuán
wēi
chén

zhě

fēi

suǒ
chéng

ér
shí

chéng

shì




ruò


zhě



tuán
wēi
chén

yīng

fēn
bié


shì

huì

zhuǎn
shí
cáng
shí
zhēn
xiāng
ruò

zhě

cáng
shí
fēi
yīn

ruò


zhě

zhuǎn
shí
miè

cáng
shí

yīng
miè

ér

zhēn
xiāng
shí

miè

shì


huì

fēi

zhēn
xiāng
shí
miè

dàn

xiāng
miè

ruò

zhēn
xiāng
shí
miè
zhě

cáng
shí

miè


huì

cáng
shí
miè
zhě



wài
dào
duàn
jiàn
lùn




huì


zhū
wài
dào
zuò

shì
lùn

wèi
shè
shòu
jìng
jiè
miè

shí
liú
zhù

miè

ruò
shí
liú
zhù
miè
zhě


shǐ
liú
zhù
yīng
duàn


huì

wài
dào
shuō
liú
zhù
shēng
yīn

fēi
yǎn
shí

míng

huì
ér
shēng

gēng
yǒu

yīn


huì


yīn
zhě

shuō
yán
ruò
shēng
miào

ruò
shì


ruò

zài

ruò
shí

ruò
wēi
chén





huì

yǒu

zhǒng
xìng

xìng

suǒ
wèi

xìng

xìng

xìng

xìng

xiāng
xìng

xìng


zhǒng
xìng

xìng

yīn
xìng

xìng

yuán
xìng

xìng

chéng
xìng

xìng




huì

yǒu

zhǒng




suǒ
wèi
xīn
jìng
jiè

huì
jìng
jiè

zhì
jìng
jiè

jiàn
jìng
jiè

chāo
èr
jiàn
jìng
jiè

chāo


jìng
jiè


lái

dào
jìng
jiè


huì


shì
guò

wèi
lái
xiàn
zài
zhū

lái
yīng
gōng
děng
zhèng
jué

xìng

xìng



xīn

(
(

xīn
fàn
yīn
gān



gān


sòng
yán
xīn

wèi

shù

xīn

fēi
niàn

xīn

niàn

xīn
fàn
yīn
yún
zhì
duō

)
)

xìng

xìng



xīn

chéng
jiù

lái
shì
jiān

chū
shì
jiān

chū
shì
jiān
shàng
shàng


shèng
huì
yǎn



gòng
xiāng
jiàn



suǒ
jiàn




wài
dào
lùn
è
jiàn
gòng


huì

yún

wài
dào
lùn
è
jiàn
gòng

suǒ
wèi

jìng
jiè
wàng
xiǎng
jiàn


jué
shí

xīn
suǒ
xiàn

fēn


tōng


huì


chī
fán

xìng


xìng

xìng




zuò
èr
jiàn
lùn




huì

wàng
xiǎng
sān
yǒu

miè


zhī
ài

yuán
miè


xīn
suǒ
xiàn
huàn
jìng
suí
jiàn

jīn
dāng
shuō


huì

ruò
yǒu
shā
mén


luó
mén


lìng

zhǒng
yǒu
zhǒng
yīn
guǒ
xiàn


shì
shí
zhù

yuán
yīn
jiè

shēng
zhù

huò
yán
shēng

miè


huì


ruò
xiāng


ruò
shì

ruò
shēng

ruò
yǒu

ruò
niè
pán

ruò
dào

ruò


ruò
guǒ

ruò



huài
duàn
miè
lùn

suǒ

zhě




xiàn
qián





jiàn
shǐ
fēi
fēn



huì




píng


zuò
píng
shì



jiāo
zhǒng


zuò

shì


shì

huì

ruò
yīn
jiè

xìng


miè
jīn
miè
dāng
miè


xīn
wàng
xiǎng
jiàn


yīn






shēng



huì

ruò

shuō

zhǒng
yǒu
zhǒng
shí

sān
yuán

shēng
zhě

guī
yīng
shēng
máo

shā
yīng
chū
yóu


zōng

huài

wéi
jué
dìng


yǒu
zhǒng

zhǒng
shuō

yǒu

shì
guò

suǒ
zuò
shì



kōng




huì


zhū
wài
dào
shuō
yǒu
sān
yuán

shēng
zhě

suǒ
zuò
fāng
biàn
便
yīn
guǒ

xiāng

guò

wèi
lái
xiàn
zài

yǒu
zhǒng

zhǒng
xiāng

cóng
běn

lái
chéng
shì

xiāng
chéng
jué
xiǎng

zhuǎn


jiàn
guò



zuò

shì
shuō


shì

huì


chī
fán


è
jiàn
suǒ
shí

xié


zùi

zhì

wàng
chèn

qiē
zhì
shuō



huì

ruò

zhū

shā
mén


luó
mén

jiàn


xìng


yún
huǒ
lún

jiàn


chéng


shēng

huàn
yàn
shuǐ
yuè

mèng


wài
xīn
xiàn

wàng
xiǎng

shǐ

wěi




xīn

wàng
xiǎng
yīn
yuán
miè
jìn


wàng
xiǎng

shuō
suǒ
shuō

guān
suǒ
guān

shòu
yòng

jiàn

shēn
zhī
cáng
shí


shí
jìng
jiè

shè
shòu


shè
shòu
zhě


xiāng
yīng


suǒ
yǒu
jìng
jiè


shēng
zhù
miè


xīn


suí

fēn
bié


huì





jiǔ
dāng

shēng

niè
pán
píng
děng


bēi
qiǎo
fāng
biàn
便


kāi

fāng
biàn
便


huì




qiē
zhòng
shēng
jiè

jiē


huàn


qín
yīn
yuán

yuǎn


wài
jìng
jiè

xīn
wài

suǒ
jiàn



suí


xiāng
chù



suí

cóng

zhì

sān
mèi
jìng
jiè

jiě
sān
jiè

huàn

fēn
bié
guān
chá

dāng


huàn
sān
mèi



xīn
xiàn


suǒ
yǒu


zhù
bān
ruò

luó


shè


shēng
suǒ
zuò
fāng
biàn
便

jīn
gāng

sān



suí


lái
shēn

suí



huà

shén
tōng

zài


bēi
fāng
biàn
便



zhuāng
yán

děng


qiē

shà

wài
dào

chù


xīn


shí

shì


jiàn

zhuǎn
shēn



lái
shēn



huì

shì




lái
suí

shēn
zhě

dāng
yuǎn

yīn
jiè

xīn

yīn
yuán
suǒ
zuò
fāng
biàn
便

shēng
zhù
miè
wàng
xiǎng

wěi

wéi
xīn
zhí
jìn

guān
chá

shǐ

wěi
guò

wàng
xiǎng


yīn

sān
yǒu


weí

suǒ
yǒu




shēng

dào

jué
shèng



xīn

zài

dào

kāi

xíng


suí
zhòng




suí

zhòng
shēng
wēi

zhī
xīn

ér

huà
shēn
suí
xīn
liàng


zhū

jiàn


xiāng

jiàn


shì


huì



tán
shàn

yīng
dāng
xiū
xué


ěr
shí

huì



bái

yán

shì
zūn

suǒ
shuō
xīn




shí




xìng
xiāng


qiē
zhū



suǒ
xíng


xīn
jiàn
děng
suǒ
yuán
jìng
jiè





xiǎn
shì

qiē
shuō

chéng
zhēn
shí
xiāng


qiē


xīn

wéi
léng

guó

luó

shān

hǎi
zhōng
zhù
chù
zhū




shuō

lái
suǒ
tàn

hǎi
làng
cáng
shí
jìng
jiè

shēn


ěr
shí
shì
zūn
gào

huì


yán


yīn
yuán


yǎn
shí
zhuǎn


děng
wéi


wèi

xīn
xiàn
shè
shòu

jué


shǐ

wěi
guò





zhù
shí
xìng

xìng


jiàn
zhǒng
zhǒng

xiāng


huì

shì
míng

zhǒng
yīn
yuán

shuǐ
liú
chù

cáng
shí
zhuǎn
shí
làng
shēng



huì


yǎn
shí


qiē
zhū
gēn
wēi
chén
máo
kǒng

shēng

suí

jìng
jiè
shēng




shì



míng
jìng

xiàn
zhòng

xiàng


huì

yóu

měng
fēng

chuī

hǎi
shuǐ

wài
jìng
jiè
fēng

piāo
dàng
xīn
hǎi

shí
làng

duàn

yīn
suǒ
zuò
xiāng







shēng
xiāng

shēn


zhù


néng
liǎo
zhī

děng

xìng



shí
shēn
zhuǎn


huì




shí
shēn


yīn
chà
bié
fēn
duàn
xiāng
zhī

dāng
zhī
shì

shí
yīn


shēn
zhuǎn



zuò
shì
niàn


zhǎn
zhuǎn
xiāng
yīn


xīn
xiàn

wàng
xiǎng

zhù
zhuǎn

ér



huài
xiāng

zhuǎn

fēn
bié
jìng
jiè

fēn
duàn
chà
bié

wèi

zhuǎn


xiū
xíng
zhě

chán
sān
mèi

wēi



zhuǎn
ér

jué
zhī

ér
zuò
shì
niàn

shí
miè
rán
hòu

chán
zhèng
shòu

shí

shí
miè
ér

zhèng
shòu




zhǒng


miè



miè


jìng
jiè
zhuǎn

shè
shòu




miè



huì


shì
wēi

cáng
shí
jīu
jìng
biān


chú
zhū

lái


zhù




zhū
shēng
wén
yuán
jué
wài
dào
xiū
xíng

suǒ

sān
mèi
zhì
huì
zhī



qiē

néng

liàng
jué
liǎo



xiāng
zhì
huì

qiǎo
biàn
便
fēn
bié

jué
duàn



zuì
shēng

biān

shàn
gēn
chéng
shú



xīn
xiàn
wàng
xiǎng

wěi

yàn
zuò
shān
lín

xià
zhōng
shàng
xiū

néng
jiàn

xīn
wàng
xiǎng
liú
zhù


liàng
shà


zhū

guàn
dǐng



zài


shén
tōng
sān
mèi

zhū
shàn
zhī
shí



juàn
zhǔ


xīn


shí


xīn
suǒ
xiàn

xìng
jìng
jiè


wàng
zhī
xiǎng

shēng

yǒu
hǎi


ài

zhī


shì
děng
yīn



chāo


shì


huì

zhū
xiū
xíng
zhě

yīng
dāng
qīn
jìn
zuì
shēng
zhī
shí


ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuān



ér
shuō

yán





hǎi
làng

yóu
měng
fēng

hóng


míng


yǒu
duàn
jué
shí

cáng
shí
hǎi
cháng
zhù
jìng
jiè
fēng
suǒ
dòng
zhǒng
zhǒng
zhū
shí
làng
téng
yuè
ér
zhuǎn
shēng

qīng
chì
zhǒng
zhǒng




shí

dàn
wèi
zhòng
huá
guǒ

yuè

guāng
míng

fēi

fēi


hǎi
shuǐ


làng

shí


shì
xīn



shēng



hǎi
shuǐ
biàn
zhǒng
zhǒng

làng
zhuǎn

shí


shì
xīn



shēng

wèi

cáng
shí
chù
zhǒng
zhǒng
zhū
shí
zhuǎn
wèi



shí

weí
zhū
xiāng



huài
xiāng
yǒu


xiāng


xiāng


hǎi

làng
shì


chà
bié

zhū
shí
xīn

shì





xīn
míng
cǎi



míng
guǎng
广
cǎi


zhū
shí
shí
suǒ
shí
xiàn
děng
jìng
shuō


ěr
shí

huì


.
.


wèn
yuē


qīng
chì
zhū

xiàng
zhòng
shēng

zhū
shí

làng
zhǒng
zhǒng

yún

wéi
yuàn
shuō

ěr
shí
shì
zūn
.
.



yuē


qīng
chì
zhū



làng


yǒu
cǎi


shuō
xīn
kāi

zhū
fán






yǒu

xīn
suǒ
shè

suǒ
shè

suǒ
shè



làng
tóng

shòu
yòng
jiàn

shēn
shì
zhòng
shēng
xiàn
shí


xiàn
zhū



shuǐ

làng

ěr
shí

huì


.
.

shuō

yán



hǎi

làng
xìng

yuè

fēn
bié
cáng



shì



jué
zhī

ěr
shí
shì
zūn
.
.



yuē

fán


zhì
huì
cáng
shí


hǎi

xiāng
yóu

làng



lèi
tōng

ěr
shí

huì


.
.

shuō

yán



chū
guāng
děng
zhào
xià
zhōng
shàng
zhòng
shēng

lái
zhào
shì
jiān
wéi

shuō
zhēn
shí


fēn

zhū




shuō
shí

ěr
shí
shì
zūn
.
.



yuē


ruò
shuō
zhēn
shí
zhě

xīn

zhēn
shí


hǎi

làng
jìng
zhōng
xiàng

mèng


qiē

shí
xiàn
xīn
jìng
jiè

rán
jìng
jiè






zhuǎn
shēng

shí
zhě
shí
suǒ
shí

zhě

wèi
rán



xiǎn
xiàn

yǒu
dìng





gōng
huà
shī


huà



cǎi

zhòng
xíng

shuō


shì

cǎi

běn

wén
fēi


fēi

wéi
yuè
zhòng
shēng


cuò
huì
zhòng
xiàng

yán
shuō
bié
shī
xíng
zhēn
shí

míng

fēn
bié
yīng
chū

xiū
xíng
shì
zhēn
shí

zhēn
shí


chù
jué
xiǎng
suǒ
jué


wéi


shuō

zhě
guǎng
广
fēn
bié

zhǒng
zhǒng
jiē

huàn
suī
xiàn

zhēn
shí

shì
zhǒng
zhǒng
shuō
suí
shì
bié
shī
shè

suǒ
shuō
fēi
suǒ
yīng


wéi
fēi
shuō


zhū
bìng
rén
liáng

suí
chù
fāng


lái
wéi
zhòng
shēng
suí
xīn
yīng
liàng
shuō
wàng
xiǎng
fēi
jìng
jiè
shēng
wén

fēi
fēn

āi
mǐn
zhě
suǒ
shuō

jué
zhī
jìng
jiè




huì

ruò





.
.

zhī

xīn
xiàn
liàng

shè
shòu

shè
shòu
zhě

wàng
xiǎng
jìng
jiè

dāng

qún



shuì
mián

chū
zhōng
hòu


cháng

jué

xiū
xíng
fāng
biàn
便

dāng

è
jiàn
jīng
lùn
yán
shuō


zhū
shēng
wén
yuán
jué
chéng
xiāng

dāng
tōng


xīn
xiàn
wàng
xiǎng
zhī
xiāng





huì






.
.
jiàn

zhì
huì
xiāng
zhù



shàng
shèng
zhì
sān
xiāng
.
.
dāng
qín
xiū
xué


děng
wéi
shèng
zhì
sān
xiāng
dāng
qín
xiū
xué

suǒ
wèi

suǒ
yǒu
xiāng


qiē
zhū


yuàn
chù
xiāng


jué
shèng
zhì
jīu
jìng
zhī
xiāng

xiū
xíng




néng
shè


xīn
zhì
huì
xiāng


zuì
shēng



zhī





shàng
sān
xiāng
xiū
shēng


huì


suǒ
yǒu
xiāng
zhě

wèi
shēng
wén
yuán
jué
.
.

wài
dào
xiāng


xiū

shēng


huì


yuàn
chù
xiāng
zhě

wèi
zhū
xiān


yuàn
chù
xiū
shēng


huì


jué
shèng
zhì
jīu
jìng
xiāng
zhě


qiē

xiāng

suǒ

zhù



huàn
sān
mèi
shēn

zhū


chù
jìn

xíng
shēng


huì

shì
míng
shèng
zhì
sān
xiāng

ruò
chéng
jiù

shèng
zhì
sān
xiāng
zhě

néng
dào

jué
shèng
zhì
jīu
jìng
jìng
jiè

shì


huì

shèng
zhì
sān
xiāng

dāng
qín
xiū
xué


ěr
shí

huì






zhī



zhòng
xīn
zhī
suǒ
niàn

míng
shèng
zhì
shì
fēn
bié

xìng
jīng

chéng

qiē

wēi
shén
zhī

ér
bái

yán

shì
zūn

wéi
yuàn
wéi
shuō
shèng
zhì
shì
fēn
bié

xìng
jīng

bǎi


fēn
bié
suǒ



lái
yīng
gōng
děng
zhèng
jué



fēn
bié
shuō








xiāng
gòng
xiāng
wàng
xiǎng

xìng


fēn
bié
shuō
wàng
xiǎng

xìng



néng
shàn
zhī
zhōu
biàn
guān
chá
rén




jìng
chú
wàng
xiǎng

zhào
míng
zhū


chāo
yuè

qiē
shēng
wén
yuán
jué


zhū
wài
dào
zhū
chán
dìng


guān
chá

lái




suǒ
xíng
jìng
jiè


dìng
shè




xìng

zhū


lái

shēn
zhì
huì

shàn

zhuāng
yán

chāo
huàn
jìng
jiè

shēng

qiē

shà
dōu

tiān
gōng

nǎi
zhì

jīu
jìng
tiān
gōng

dài


lái
cháng
zhù

shēn



gào

huì

yǒu

zhǒng
wài
dào

zuò

suǒ
yǒu
wàng
xiǎng

zhù

jué
zhī
yīn
jìn



jiǎo
xiǎng




jiǎo


qiē




shì


huì


yǒu

wài
dào

jiàn
zhǒng
qiú


wēi
tuó
luó
biāo
xíng
chù

héng



chà
bié

jiàn


zhù



jiǎo
héng


zuò
niú
yǒu
jiǎo
xiǎng


huì


duò
èr
jiàn


jiě
xīn
liàng


xīn
jìng
jiè
wàng
xiǎng
zēng
cháng

shēn
shòu
yòng
jiàn

wàng
xiǎng
gēn
liàng


huì


qiē

xìng




shì


yǒu


yīng
zuò
xiǎng


huì

ruò


yǒu

ér
zuò


jiǎo
xiǎng

shì
míng
xié
xiǎng


yīn
dài
guān




jiǎo


yīng
zuò
xiǎng

nǎi
zhì
wēi
chén
fēn
bié

xìng







huì

shèng
jìng
jiè



yīng
zuò
niú
yǒu
jiǎo
xiǎng


ěr
shí

huì





bái

yán

shì
zūn



wàng
xiǎng
zhě

jiàn

shēng
xiāng


suí


liàng
guān
chá

shēng
wàng
xiǎng

yán




gào

huì

fēi
guān
chá

shēng
wàng
xiǎng
yán


suǒ

zhě


wàng
xiǎng
zhě

yīn

shēng




jiǎo
shēng
wàng
xiǎng



jiǎo
shēng
wàng
xiǎng

shì

yán

yīn








fēi
guān
chá

shēng
wàng
xiǎng
yán

jiǎo


huì

ruò

wàng
xiǎng

jiǎo
zhě



yīn
jiǎo
shēng

ruò


zhě


yīn



nǎi
zhì
wēi
chén
fēn

tuī
qiú








jiǎo




fēi
xìng

èr


xìng
zhě





ér
yán




huì

ruò



jiǎo

guān
yǒu

yán


jiǎo
zhě


yīng
zuò
xiǎng


huì


zhèng
yīn


ér
shuō
yǒu


èr


chéng



huì


yǒu

wài
dào

jiàn

zhù

kōng
shì

xíng
chù
héng



néng
shàn
zhī

kōng
fēn


yán



kōng


fēn

jiàn
wàng
xiǎng


huì


kōng
shì


suí


zhǒng


huì


shì

kōng

chí
suǒ
chí
chù
suǒ
jiàn


xìng

kōng
shì

fēn
bié
dāng
zhī


huì



zhǒng
shēng
shí


xiāng

bié



zhù

kōng

fēi



kōng


shì

huì

guān
niú
yǒu
jiǎo




jiǎo


huì

yòu
niú
jiǎo
zhě


wéi
wēi
chén

yòu
fēn
bié
wēi
chén

shà


zhù



suǒ
guān

ér
yán



ruò
yán
guān


zhě




rán

ěr
shí
shì
zūn
gào

huì





yán

dāng


jiǎo
niú
jiǎo


kōng
xíng



jiàn
wàng
xiǎng


děng
zhū






dāng

weí

xīn
xiàn
wàng
xiǎng

suí

wéi

qiē
shà

zuì
shēng




xīn
xiàn
fāng
biàn
便
ér
jiào
shòu
zhī


ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuān



ér
shuō

yán



děng

xīn


děng
cháng
yǎng
xīn
shēn
shòu
yòng
ān

shí
cáng
xiàn
zhòng
shēng

xīn



shí

xìng

yǒu



èr
zhǒng
jìng
guǎng
广
shuō
zhě
suǒ
shuō

cháng
duǎn
yǒu

děng
zhǎn
zhuǎn

xiāng
shēng



chéng
yǒu

yǒu

chéng


wēi
chén
fēn
bié
shì



wàng
xiǎng
xīn
liàng
ān

chù
è
jiàn
suǒ



jué
xiǎng
fēi
jìng
jiè
shēng
wén


rán
jiù
shì
zhī
suǒ
shuō

jué
zhī
jìng
jiè

ěr
shí

huì



wéi
jìng
chú

xīn
xiàn
liú



qǐng

lái

bái

yán

shì
zūn

yún

jìng
chú

qiē
zhòng
shēng

xīn
xiàn
liú

wéi
dùn
wéi
jiàn



gào

huì

jiàn
jìng
fēi
dùn


ān
luó
guǒ

jiàn
shú
fēi
dùn


lái
jìng
chú

qiē
zhòng
shēng

xīn
xiàn
liú




shì

jiàn
jìng
fēi
dùn



táo
jiā
zào
zuò
zhū


jiàn
chéng
fēi
dùn


lái
jìng
chú

qiē
zhòng
shēng

xīn
xiàn
liú




shì

jiàn
jìng
fēi
dùn





jiàn
shēng
wàn


fēi
dùn
shēng



lái
jìng
chú

qiē
zhòng
shēng

xīn
xiàn
liú




shì

jiàn
jìng
fēi
dùn



rén
xué
yīn

shū
huà
zhǒng
zhǒng

shù

jiàn
chéng
fēi
dùn


lái
jìng
chú

qiē
zhòng
shēng

xīn
xiàn
liú




shì

jiàn
jìng
fēi
dùn



míng
jìng

dùn
xiàn

qiē

xiāng

xiàng


lái
jìng
chú

qiē
zhòng
shēng

xīn
xiàn
liú




shì

dùn
xiàn

xiāng


yǒu
suǒ
yǒu
qīng
jìng
jìng
jiè



yuè
lún

dùn
zhào
xiǎn
shì

qiē

xiàng


lái
wéi


xīn
xiàn


guò
huàn
zhòng
shēng




shì

dùn
wéi
xiǎn
shì



zhì
zuì
shēng
jìng
jiè



cáng
shí

dùn
fēn
bié
zhī

xīn
xiàn


shēn
ān

shòu
yòng
jìng
jiè


zhū






shì

(
(

zhě

běn
yún
jīn


wèi
huà

shì
zhēn


fēn

)
)
dùn
shú
zhòng
shēng
suǒ
chù
jìng
jiè


xiū
xíng
zhě

ān
chù



jīu
jìng
tiān






suǒ
zuò



guāng
míng
zhào
yào


jué
shèng





shì




xiāng
yǒu
xìng

xìng
è
jiàn
wàng
xiǎng

zhào
lìng
chú
miè



huì





shuō

qiē




xiāng
gòng
xiāng

xīn
xiàn


yīn

xiāng

wàng

xìng

zhù
yīn

zhǒng
zhǒng

shí

huàn

zhǒng
zhǒng

zhù









huì


zhuó
yuán


xìng

shēng
wàng
xiǎng

xìng
xiāng


huì


gōng
huàn
shī


cǎo


shí
zuò
zhǒng
zhǒng
huàn



qiē
zhòng
shēng
ruò
gān
xíng



zhǒng
zhǒng
wàng
xiǎng


zhū
wàng
xiǎng



zhēn
shí


shì

huì


yuán


xìng


wàng
xiǎng

xìng

zhǒng
zhǒng
wàng
xiǎng
xīn

zhǒng
zhǒng
xiāng
xíng
shì
wàng
xiǎng
xiāng


zhù


wàng
xiǎng

shì
wéi
wàng
xiǎng

xìng
xiāng
shēng


huì

shì
míng


shuō



huì



zhě


xīn

xìng
xiāng


jué
shèng
suǒ
yuán
jìng
jiè

jiàn

shī
zuò


huì

huà

zhě

shuō
shī
jiè
rěn
jīng
jìn
chán
dìng


xīn
zhì
huì


yīn
jiè

jiě
tuō
shí
xiāng
fēn
bié

guān
chá
jiàn


chāo
wài
dào
jiàn



jiàn


huì

yòu


zhě


pān
yuán

pān
yuán



qiē
suǒ
zuò
gēn
liàng
xiāng
miè

fēi
zhū
fán

shēng
wén
yuán
jué
wài
dào


zhuó

xiāng
suǒ
zhù
jìng
jiè


jué
shèng
jīu
jìng
chà
bié
xiāng
jiàn


shì


huì


jué
shèng
jīu
jìng
chà
bié
xiāng

dāng
qín
xiū
xué


xīn
xiàn
jiàn
yīng
dāng
chú
miè





huì

yǒu
èr
zhǒng
shēng
wén
chéng
tōng
fēn
bié
xiāng

wèi


jué
shèng
chà
bié
xiāng


xìng
wàng
xiǎng

xìng

zhù
xiāng

yún



jué
shèng
chà
bié
xiāng
shēng
wén

wèi

cháng



kōng




jìng
jiè

zhēn





miè


yīn
jiè


gòng
xiāng

wài

huài
xiāng

shí
zhī

xīn


zhǐ

xīn

zhǐ


chán
dìng
jiě
tuō

sān
mèi
dào
guǒ

zhèng
shòu
jiě
tuō









biàn





jué
shèng

zhù
shēng
wén

shì
míng


jué
shèng
chà
bié
xiāng
shēng
wén


huì



jué
shèng
chà
bié

zhù






fēi
miè
mén

zhèng
shòu



mǐn
zhòng
shēng

běn
yuàn


zuò
zhèng


huì

shì
míng
shēng
wén


jué
shèng
chà
bié
xiāng












jué
shèng
chà
bié
xiāng



yīng
xiū
xué



huì

yún

xìng
wàng
xiǎng

xìng

zhuó
xiāng
shēng
wén

suǒ
wèi

zhǒng

qīng

huáng

chì

bái

jiān

shī
湿

nuǎn

dòng

fēi
zuò
shēng


xiāng
gòng
xiāng

xiān
shēng
shàn
shuō

jiàn






xìng
wàng
xiǎng









yīng
zhī
yīng
shè

suí




xiāng

miè
rén


xiāng
jiàn

jiàn

zhū


xiāng

jiàn


shì
míng
zhū
shēng
wén
xìng
wàng
xiǎng

xìng

zhuó
xiāng


ěr
shí

huì





bái

yán

shì
zūn

shì
zūn
suǒ
shuō
cháng






jué
shèng

jìng
jiè





jìng
jiè

shì
zūn

fēi
zhū
wài
dào
suǒ
shuō
cháng



yīn
yuán



gào

huì

fēi
zhū
wài
dào
yīn
yuán


cháng




suǒ

zhě


zhū
wài
dào
cháng





yīn

xiāng
chéng

ruò
cháng




yīn

xiāng
chéng
zhě


yīn
xiǎn
xiàn
cháng







huì




ruò
yīn

xiāng
chéng
zhě



yīng
cháng

yóu
zuò
zhě
yīn
xiāng


cháng




chéng


huì





cháng







yīn
xiāng
chéng


xìng
fēi
xìng



jué
xìng

yǒu
xiāng




zhì
yīn

yǒu
yīn


xìng
fēi
xìng





zuò

kōng

niè
pán
miè
jìn


cháng


shì

huì


tóng
wài
dào
cháng



lùn


shì

huì


cháng




zhū

lái

jué
shèng
zhì

suǒ


shì


cháng




jué
shèng
zhì
suǒ


yīng

xiū
xué





huì

wài
dào
cháng





cháng
xìng


xiāng
yīn


fēi

zuò
yīn
xiāng


cháng




huì

zhū
wài
dào
cháng





suǒ
zuò

xìng
fēi
xìng

cháng

jiàn



liàng

cháng


huì





shì
yīn
yuán

suǒ
zuò
zhě

xìng
fēi
xìng

cháng

jiàn



jué
shèng
jìng
jiè

shuō

cháng

yīn


huì

ruò

zhū
wài
dào
yīn
xiāng

chéng
cháng




yīn

xiāng
xìng
fēi
xìng

tóng


jiǎo


cháng




dàn
yán
shuō
wàng
xiǎng

zhū
wài
dào
bèi
.
.
yǒu

shì
guò

suǒ

zhě


wèi
dàn
yán
shuō
wàng
xiǎng

tóng


jiǎo


yīn
xiāng
fēi
fēn


huì


cháng




yīn

jué

xiāng



suǒ
zuò
xìng
fēi
xìng


cháng

fēi
wài
xìng
fēi
xìng

cháng


liàng

cháng


huì

ruò

wài
xìng
fēi
xìng

cháng


liàng

cháng




cháng

ér


zhī
cháng




yīn
zhī
xiāng




jué
shèng
zhì
jìng
jiè
xiāng
yuǎn



yīng
shuō





huì

zhū
shēng
wén
wèi
shēng

wàng
xiǎng

.
.
ér
qiú
niè
pán


zhī
shēng

niè
pán
chà
bié

qiē
xìng
.
.
wàng
xiǎng
fēi
xìng

wèi
lái
zhū
gēn
jìng
jiè
xiū

.
.
zuò
niè
pán
xiǎng

fēi

jué
shèng
zhì

.
.
cáng
shí
zhuǎn

shì

fán

shuō
yǒu
sān
chéng

shuō
xīn
liàng


suǒ
yǒu

shì


huì



zhī
guò

wèi
lái
xiàn
zài
zhū

lái

xīn
xiàn
jìng
jiè


zhù
wài
xīn
xiàn
jìng
jiè

shēng

lún
cháng
zhuǎn





huì


qiē


shēng

shì
guò

wèi
lái
xiàn
zài
zhū

lái
suǒ
shuō

suǒ

zhě


wèi

xīn
xiàn

xìng
fēi
xìng


yǒu
fēi
yǒu
shēng



huì


qiē
xìng

shēng


qiē




děng
jiǎo

shì

chī
fán


shí
wàng
xiǎng


xìng
wàng
xiǎng



huì


qiē


shēng


jué
shèng
zhì

jìng
jiè
zhě


qiē
xìng

xìng
xiāng

shēng

fēi



wàng
xiǎng
èr
jìng
jiè


xìng
shēn
cái
jiàn



xìng
xiāng


huì

cáng
shí
shè
suǒ
shè
xiāng
zhuǎn



duò
shēng
zhù
miè
èr
jiàn


wàng

qiē
xìng
shēng

yǒu
fēi
yǒu
wàng
xiǎng
shēng

fēi
shèng
xián



huì



yīng
dāng
xiū
xué





huì

yǒu


jiān
zhǒng
xìng

yún

wéi


wèi
shēng
wén
chéng

jiān
zhǒng
xìng

yuán
jué
chéng

jiān
zhǒng
xìng


lái
chéng

jiān
zhǒng
xìng


dìng
zhǒng
xìng


bié
zhǒng
xìng

yún

zhī
shēng
wén
chéng

jiān
zhǒng
xìng

ruò
wén
shuō

yīn
jiè


gòng
xiāng
duàn
zhī
shí


shēn
máo
kǒng



xīn
yuè



xiū
xiāng
zhì


xiū
yuán



zhī
xiāng

shì
míng
shēng
wén
chéng

jiān
zhǒng
xìng

shēng
wén

jiān

jiàn





fán
nǎo
duàn


fán
nǎo

duàn






biàn




fēn
duàn


zhèng
shī

hǒu


shēng

jìn

fàn
xíng




shòu
hòu
yǒu


shí
zhī

xiū

rén



nǎi
zhì

bān
niè
pán
jué


huì


bié

jiān
zhě


rén

zhòng
shēng

shòu
寿
mìng

cháng
yǎng

shì



zhū
zhòng
shēng
zuò

shì
jué

qiú
bān
niè
pán


yǒu

wài
dào
shuō


yóu
zuò
zhě

jiàn

qiē
xìng


yán

shì
bān
niè
pán

zuò

shì
jué




jiàn
fēi
fēn



jiě
tuō


huì


zhū
shēng
wén
chéng

jiān
wài
dào
zhǒng
xìng


chū
chū
jué

wéi
zhuǎn

è
jiàn


yīng
dāng
xiū
xué


huì

yuán
jué
chéng

jiān
zhǒng
xìng
zhě

ruò
wén
shuō

bié
yuán

jiān


shēn
máo
shù

bēi

liú
lèi


xiāng
jìn
yuán

suǒ
yǒu

zhù

zhǒng
zhǒng

shēn

zhǒng
zhǒng
shén
tōng

ruò

ruò


zhǒng
zhǒng
biàn
huà

wén
shuō
shì
shí


xīn
suí


ruò
zhī

yuán
jué
chéng

jiān
zhǒng
xìng


suí
shùn
wéi
shuō
yuán
jué
zhī
chéng

shì
míng
yuán
jué
chéng

jiān
zhǒng
xìng
xiāng


huì



lái
chéng

jiān
zhǒng
xìng

yǒu

zhǒng

wèi

xìng


jiān
zhǒng
xìng



xìng


jiān
zhǒng
xìng



jué
shèng

jiān
zhǒng
xìng

wài
shà
shū
shēng

jiān
zhǒng
xìng


huì

ruò
wén


shì


shuō
shí



shuō

xīn
xiàn
shēn
cái
jiàn




jìng
jiè
shí

xīn

jīng

zhě

shì
míng

lái
chéng

jiān
zhǒng
xìng
xiāng


huì


dìng
zhǒng
xìng
zhě

wèi
shuō

sān
zhǒng
shí

suí
shuō
ér


suí

ér
chéng


huì


shì
chū
zhì

zhě

wèi
zhǒng
xìng
jiàn


wéi
chāo


suǒ
yǒu



zuò
shì
jiàn




jué
cáng
zhě


fán
nǎo

jìng

jiàn





sān
mèi

zhù
shēng
wén

dāng


lái
zuì
shēng
zhī
shēn


ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuān



ér
shuō

yán



tuó
pán

guǒ
wǎng
lái


huán
dài

ā
luó
hàn
shì
děng
xīn
huò
luàn

sān
chéng


chéng
fēi
chéng

suǒ
shuō


shǎo
zhì
huì
zhū
shèng
yuǎn







mén
yuǎn


èr
jiào
zhù


suǒ
yǒu

jiàn

sān
chéng

zhū
chán

liàng
děng


sān


shòu
xiǎng


miè


yǒu
xīn
liàng


huì



chán


fēi

chán


shì
jiān
jiě
tuō
shuí
zhuǎn


huì


chán

yǒu
èr
zhǒng


zhě
shè

qiē
shàn
gēn




shǐ
zhòng
shēng

yuàn

yún

shè

qiē
shàn
gēn

wèi
bàng


cáng


zuò
è
yán


fēi
suí
shùn
xiū
duō
luó




jiě
tuō
zhī
shuō

shè

qiē
shàn
gēn



bān
niè
pán

èr
zhě


běn

yuàn
fāng
biàn
便


fēi

bān
niè
pán

qiē
zhòng
shēng

ér
bān
niè
pán


huì


bān
niè
pán

shì
míng

bān
niè
pán

xiāng



dào

chán




huì
bái

yán

shì
zūn


zhōng
yún


jìng

bān
niè
pán


gào

huì




chán

zhě

zhī

qiē

běn
lái
bān
niè
pán



jìng

bān
niè
pán

ér
fēi
shè

qiē
shàn
gēn

chán




huì

shè

qiē
shàn
gēn

chán

zhě




lái
shén



huò
shí
shàn
gēn
shēng

suǒ

zhě


wèi

lái

shè

qiē
zhòng
shēng



shì





chán



bān
niè
pán





huì







dāng
shàn
sān

xìng

yún

sān

xìng

wèi
wàng
xiǎng

xìng

yuán


xìng

chéng

xìng


huì

wàng
xiǎng

xìng

cóng
xiāng
shēng


huì
bái

yán

shì
zūn

yún

wàng
xiǎng

xìng
cóng
xiāng
shēng


gào

huì

yuán


xìng
shì
xiāng
xiāng

xíng
xiǎn
xiàn
shì
xiāng
xiāng


zhù
yǒu
èr
zhǒng
wàng
xiǎng

xìng


lái
yīng
gōng
děng
zhèng
jué
zhī
suǒ
jiàn


wèi
míng
xiāng

zhù
xiāng


shì
xiāng

zhù
xiāng

míng
xiāng

zhù
xiāng
zhě

wèi

wài


zhù

shì
xiāng

zhù
xiāng
zhě

wèi



shì

wài

gòng
xiāng

zhù

shì
míng
èr
zhǒng
wàng
xiǎng

xìng
xiāng

ruò

ruò
yuán
shēng

shì
míng
yuán


yún

chéng

xìng

wèi

míng
xiāng

shì
xiāng
wàng
xiǎng

shèng
zhì
suǒ




jué
shèng
zhì

suǒ
xíng
jìng
jiè

shì
míng
chéng

xìng


lái
cáng
xīn


ěr
shí
shì
zūn

zhòng
xuān



ér
shuō

yán


míng
xiāng
jué